...

Privacybeleid

Bij toegang tot en het gebruik van deze website van Belgian Saxophone Ensemble aangesloten bij Muziek Forum vzw, gaat u uitdrukkelijk akkoord met dit privacybeleid. Wanneer u deze website bezoekt en/of uw persoonsgegevens aan Muziek Forum vzw verstrekt, verleent u Muziek Forum uitdrukkelijk schriftelijke toestemming om de u betreffende informatie te vergaren, gebruiken en verwerken in overeenstemming met de hier omschreven doeleinden. U heeft het recht, indien gegevensverwerking gebaseerd is op uw toestemming, om uw toestemming te allen tijde en zonder opgave van reden in te trekken.

Persoonsgegevens

Muziek Forum verzamelt enkel de door u uitdrukkelijk opgegeven gegevens zoals onder andere voornaam, naam, email, geboortedatum, woonplaats, adres etc.

Doeleinden van de verwerking

De u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met als doel u te informeren over onze activiteiten, u te verwittigen over wijzigingen van de activiteiten en het verwerken van aanvragen en bestellingen van goederen en diensten. We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Recht op toegang en verbetering & wijzigingen in privacybeleid

U hebt te allen tijde recht uw gegevens in te kijken, aan te passen of te wissen, alsook u te verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens of deze verwerking te beperken. Dit recht op inzage, verbetering, verwijdering en beperking is kosteloos en kan je uitoefenen door uw verzoek per e-mail naar info@muziekforum.org . Muziek Forum zal er dan alles aan doen om uw verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan ook op elk moment door op de uitschrijflink in de nieuwsbrief te klikken.. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden, enkel indien nodig voor het realiseren van een project dat een samenwerking is tussen Muziek Forum vzw en de derde partij. We raden aan om de desbetreffende websites rechtstreeks te raadplegen i.v.m. hun privacybeleid. Eventuele wijzigingen in het privacybeleid zullen via deze pagina bekend gemaakt worden.

Bedrijfsgegevens met het oog op contactname

Voor inlichtingen over het privacybeleid kan u contact opnemen via info@muziekforum.org .

Muziek Forum vzw
Windmolenstraat 21

3070 Kortenberg

Het beheer van uw gegevens gebeurt conform de wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke gegevens en de nieuwe Europese GDPR (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.